معرفی فرماندار

معرفی فرماندار:

عبدالصاحب نادری فرماندار شهرستان ایلام