تماس با حراست فرمانداری

تماس با حراست فرمانداری

دریافت گزارشات در زمینه مبارزه با فساد
شناسایی گلوگاههای فسادخیز
تخلفات مدیران سطح شهرستان و کارکنان اداری در جهت ارتقاء سلامت
 

تماس با شماره : 33334510