رسیدگی به شکایات و درخواستها

رسیدگی به شکایات و درخواستها

با توجه به ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به آدرس ذیل آماده دریافت شکایات و درخواستهای مردمی می باشد.

https://136.bazresi.ir


همچنین می توانید جهت ارتباط مستقیم با واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی این فرمانداری با شماره ذیل تماس حاصل نمایید.

33364180